Regulamin

Regulamin Serwisu Zdamyto. Postanowienia Ogóle, Informacje o Firmie.

§1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego Zdamyto dostępnego pod adresami www.zdamyto.com oraz www.zdamyto.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Usługodawcą Serwisu jest Zdamyto.pl sp. z o.o. - zarejestrowana pod numerami: KRS 0000569194; NIP 6211815110; REGON 36211790200000, z siedzibą ul. Mickiewicza 23, 63-760 Zduny, spółka zwana w dalszej części regulaminu „Usługodawcą”.
 3. Usługi świadczone przez Serwis Zdamyto polegają na płatnym bądź bezpłatnym udostępnianiu usługobiorcom drogą elektroniczną, zasobów Serwisu w szczególności dostępu do treści cyfrowych i programu komputerowego znajdującego się w zasobach Serwisu, a także na możliwości dokonywania wpisów i komentarzy na stronie internetowej Serwisu.

Rodzaj i zakres świadczonych usług, Zasady dostępu do Serwisu i wymagania techniczne.

§2

 1. Dostęp do bezpłatnej części zasobów Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności dokonania rejestracji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczania bądź rozszerzania zasobów Serwisu udostępnianych bezpłatnie.
 2. Dostęp do płatnej części zasobów i treści cyfrowych Serwisu można uzyskać na podstawie dokonania rejestracji i uiszczenia Opłaty aktywacyjnej za wybraną usługę czasowego dostępu do wybranej części Serwisu i jego treści cyfrowych.
 3. Usługi dedykowane dla Przedsiębiorstw będących Ośrodkami Szkolenia Kierowców to trzy rodzaje wizytówki zawierające dane kontaktowe ośrodka tj. "wizytówka standard - pakiet podstawowy”, „wizytówka premium' i „wizytówka premium plus”. Odpłatność za usługę wizytówki i jej zakres został określony w cenniku na podstronie "dla OSK".
 4. Opłata o której mowa w ust. 2 jest opłatą jednorazową, w wysokości określonej w cenniku aktualnym na dzień dokonania opłaty. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika świadczonych usług, a także zakresu usług, niemniej jednak gwarantuje niezmienność ceny oraz świadczonych usług w okresie za który użytkownik dokonał opłaty.
 5. Dokonanie opłaty za dostęp do Serwisu o której mowa w ust. 2 upoważnia do korzystania z zasobów Serwisu przez określoną w momencie dokonywania opłaty liczbę dni, licząc od dnia dokonania opłaty.
 6. Serwis w celu zapewnienia Użytkownikom wykorzystuje mechanizm cookie wspomagające działanie serwisu (personalizowanie treści, prowadzenie statystyk). Cookie nie zawiera danych użytkownika i jest wykorzystywane z zachowaniem anonimowości. Obsługę plików cookie można wyłączyć w przeglądarce internetowej.

§3

 1. Dostęp i korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez użytkownika wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca. Minimalne wymagania techniczne do obsługi Serwisu:
  1. przeglądarka internetowa: Internet Explorer (z wyjątkiem testów egzaminacyjnych), Firefox, Opera ; Chrome
  2. zastosowania oprogramowania: Adobe Flash, Java Script.

Płatność za świadczenie usług.

§4

 1. Opłatę aktywacyjną za dostęp do płatnej części Serwisu dokonuje się przelewem w systemie dotpay. Dostęp do płatnej części Serwiesu na określony zakres czasu uzyskać można również poprzez usługę SMS Premium. Regulamin dotyczący usługi SMS Premium znajduje się tutaj: https://smartpay.pl/regulamin-klienta Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Reklamacje do usług SMS można składać na https://smartpay.pl/complaint
 2. Po dokonaniu rejestracji oraz opłaty aktywacyjnej do wybranej części płatnej Serwisu użytkownik otrzymuje na swój adres e-mail wskazany przy dokonywaniu rejestracji potwierdzenie o zakupie wybranej usługi co oznacza aktywowanie dostępu do wybranej części płatnej Serwisu. Użytkownik dokonując opłaty za wybraną usługę zgadza się na automatyczne rozpoczęcie świadczenie wybranej usługi przez Usługodawcę.
 3. Użytkownik po uzyskaniu dostępu do płatnej części Serwisu zobowiązany jest do nieudostępniania loginu i hasła dostępu innym osobom. (Co oznacza, że z jednego loginu może korzystać tylko jedna osoba).

Zasady korzystania z Serwisu.

§5

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, przede wszystkim w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy.
 2. Użytkownik Serwisu obowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania w ramach Serwisu treści o charakterze bezprawnym;
  2. dokonywania wpisów niezawierających w swej treści słów powszechnie uznanych za wulgarne,a także treści godzących w dobra osobiste i prawa osób trzecich, w szczególności praw innych użytkowników;
  3. powstrzymywania się od działań polegających na umieszczaniu w ramach Serwisu informacji handlowych i marketingowych, niezamówionych i nieuzgodnionych z Usługodawcą;.
 3. W serwisie zezwala się utworzyć maksymalnie 3 konta użytkownika z jednego adresu IP. Pomnażanie kont użytkownika z jednego adresu IP jest niniejszym regulaminem zabronione, a takie konta mogą zostać usuwane lub blokowane bez ostrzeżenia.
 4. Użytkownik po uzyskaniu dostępu do części płatnej Serwisu zobowiązany jest do nieudostępniania loginu i hasła. Oznacza to, że z jednego loginu (jednego konta użytkownika) może korzystać tylko jedna osoba.
 5. W przypadku stwierdzenia, zachowań Użytkownika sprzecznych z zasadami opisanymi w §5 ust 1, 2, 3, 4 Usługodawca uprawniony będzie do niezwłocznego zablokowania oraz usunięcia konta Użytkownika, bez konieczności zwrotu opłaty aktywacyjnej o której mowa w §2 ust 2,3,4.
 6. W przypadku powstania szkody na skutek działań Użytkownika opisanych w ust 1 i 2, Usługodawca ma prawo dochodzić swych roszczeń od Użytkownika na drodze postępowania cywilnego na zasadach ogólnych.

Odpowiedzialność Usługodawcy.

§6

 1. Usługodawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącego nadzoru nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu, przede wszystkim ze względu na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych, a także dokonywania prac związanych z modyfikacją świadczonych usług jak i usprawniania Serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w Serwisie, a także podczas korzystania z dostępu, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, a także danych niekompletnych;
  2. szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek działania Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu w sposób sprzeczny z jego regulaminem i obowiązującym prawem;
  3. skutki spowodowane przez udostępnienie przez Użytkownika loginu oraz hasła osobom trzecim;
  4. szkody powstałe w następstwie zdarzeń niezależnych od Usługodawcy;
  5. skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje działań podjętych na ich podstawie w zakresie obsługi pojazdów oraz wszelkich zdarzeń w ruchu drogowym.

Rozwiązanie umowy, reklamacje i zakończenie korzystania z Serwisu.

§7

 1. Zawarcie umowy świadczenia Usług polegających na płatnym udostępnianiu drogą elektroniczną wybranej płatnej części Serwisu i jego treści cyfrowych następuje w momencie dokonania opłaty za wybraną przez Usługobiorcę Usługę. Usługobiorca dokonując płatności za wybraną usługę wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi o dostarczaniu treści cyfrowych przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

§8

 1. Wszelkie reklamacje oraz zastrzeżenia związane z korzystaniem oraz funkcjonowaniem z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: zdamyto@gmail.com
 2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania oraz przekazuje niezwłocznie Użytkownikowi drogą elektroniczną informację dotyczące rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji bądź zastrzeżenia.
 3. Usługodawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemu płatności dotpay.
 4. Użytkownik traci dostęp do płatnej części zasobów Serwisu po upływie określoną podczas zakupu liczbę dni licząc od daty dokonania opłaty aktywacyjnej, a także w wypadkach wskazanych w niniejszym regulaminie.

Rejestracja w serwisie i przetwarzanie danych osobowych.

§10

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego Serwisu. Rejestrując się w na stronie Serwisu Zdamyto Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych podanych podczas rejestracji do celów niezbędnych przy świadczeniu oferowanych usług. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych" w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Usunięcie danych osobowych następuje po wysłaniu przez Użytkownika takiej prośby na adres e-mail zdamyto@gmail.com lub kontakt@zdamyto.pl.
 2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia dokonanie rejestracji Użytkownika i uzyskania dostępu do części zasobów Serwisu.

Postanowienia końcowe.

§11

 1. Regulamin może ulec zmianie o czym każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, natomiast Użytkownicy, których taka zmiana dotyczy bezpośrednio i posiadający aktywne Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym lub poprzez wiadomość w panelu użytkownika Serwisu.
 2. Prezentowane w Serwisie materiały, poglądy, opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów, nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.
 3. Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz wszelkie umieszczone przez Usługodawcę zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 5. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.