Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu internetowego

www.ZdamyTo.com

§1

Przedmiot Regulaminu

 1. W niniejszym Regulaminie Usługodawca określa zasady i warunki korzystania z funkcjonalności w ramach oferowanego Serwisu. W szczególności jest to określenie rodzaju i zakresu usług, warunków świadczenia usług ze szczególnym uwzględnieniem wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy oraz rodzajów treści dostarczanych przez Usługodawcę. W niniejszym Regulaminie Usługodawca określa także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę w ramach Serwisu są realizowane w oparciu o postanowienia Regulaminu. 
 3. O ile jest to zasadne poszczególne zapisy Regulaminu odnoszą się także do praw konsumenta, jak i umów zawieranych przez konsumentów

§2

Słownik pojęć

 1. Aplikacja – aplikacja mobilna dostarczana przez Google Play, która jest jedną z form dostępu do usług świadczonych w ramach Serwisu. 
 2. Newsletter – usługa realizowana przez Usługodawcę w celu marketingu usług własnych, tj. przede wszystkim poprzez dostarczanie informacji handlowych.
 3. Polityka prywatności – dokument publikowany w ramach Serwisu, który określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługobiorcę.
 4. Produkt - dostępna w serwisie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.
 5. Regulamin –niniejszy regulamin, tj. regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy.
 6. Serwis – zzorganizowana platforma informacyjno-informatyczna, dostępna w sieci Internet, tj. www.zdamyto.com, poprzez którą Usługodawca oferuje usługi.
 7. Strony – łącznie Usługobiorca i Usługodawca.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu, a w tym także umowa zawierana na odległość w rozumieniu przepisu Ustawy o prawach konsumenta.
 9. Usługi – usługi oferowane przez Usługodawcę poprzez Serwis w rozumieniu Ustawy, tj. m. in. bez fizycznej obecności stron (na odległość) oraz na żądanie Usługobiorcy. W przypadku Serwisu usługami są:
  a) usługi nieodpłatne:
  • rejestracja i utrzymanie kont użytkowników,
  • prezentacja niektórych treści, a w tym dostęp do Serwisu i prezentowanych treści przez Aplikację,
  • Newsletter,
  • dostęp do niektórych ebooków,
  b) usługi odpłatne:
  • udostępnienie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej,
  • sprzedaż miejsca reklamowego - dedykowane dla przedsiębiorców będących ośrodkami szkolenia kierowców - OSK, tj. tzw. wizytówki.
 10. Usługobiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Dla potrzeb Regulaminu także konsument dokonujący z Usługodawcą innych czynności prawnych, takich jak Umowa sprzedaży. W przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną mowa jest o osobie fizycznej w wieku powyżej 13 lat, wizytującej lub korzystającej z Serwisu, posiadającej profil (tj. konto Użytkownika) lub nieposiadającej profilu w ramach Serwisu (dalej także jako: Użytkownik).
 11. Usługodawca – ZDAMYTO.PL w Zdunach przy ul. Mickiewicza 23 (63-760 Zduny) wpisana do Rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000569194, posiadająca NIP: 6211815110 oraz REGON: 362117902. Dla potrzeb Regulaminu także przedsiębiorca dokonujący z Usługobiorcą innych czynności prawnych, takich jak Umowa sprzedaży.
 12. Ustawa – ustawo o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

§3

Postanowienia ogólne

 1. Usługodawcą świadczącym Usługi na podstawie Regulaminu jest ZDAMYTO.PL z siedzibą w Zdunach przy ul. Mickiewicza 23 (63-760 Zduny) wpisana do Rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000569194, posiadająca NIP: 6211815110 oraz REGON: 362117902.
 2.  Kontakt z Usługodawcą jest możliwy poprzez dane wskazane w punkcie poprzedzającym, jak i poprzez adres mailowy: [email protected].
 3. Usługodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności portali internetowych.
 4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, a Regulamin jest także regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy.
 5. Usługobiorca korzystając z Usług oferowanych przez Usługodawcę każdorazowo oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem przed zamówieniem Usług, akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Usługodawca udostępnia Regulamin nieodpłatnie i publikuje go w ramach Serwisu..

§4

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Osoby niepełnoletnie, tj. osoby w wieku od 13 do 18 lat, będące Użytkownikami Serwisu są zobowiązane do uzyskania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego i przedstawią ją na każdorazowe wezwanie Usługodawcy.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę nieodpłatnie, jest zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu i z chwilą faktycznego rozpoczęcia korzystania z nieodpłatnych funkcjonalności Serwisu.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie usług odpłatnych, jest zawarta z chwilą uzgodnienia przez Strony rodzaju i zakresu świadczonych usług, akceptacji Regulaminu i przyjmuje formę elektroniczną.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie usług świadczonych nieodpłatnie, może być rozwiązana w każdym czasie. Jednocześnie wskazuje się, że usunięcie konta Użytkownika w ramach Serwisu wiąże się z utratą większości oferowanych funkcjonalności.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie usług świadczonych odpłatnie, może być rozwiązana w każdym czasie. Wskazuje się jednak, że skorzystanie z tego prawa nie niweczy ewentualnych skutków prawnych powstałych zobowiązań, a w tym skutków o charakterze cywilnoprawnym i związanych z nimi płatności.
 7. Usługodawca jest upoważniony do zablokowania i usunięcia konta Użytkownika lub rozwiązania Umowy z Usługobiorcą w przypadku, gdy Usługobiorca lub Użytkownik naruszy Regulamin, dostarczy treści o charakterze bezprawnym, naruszy prawa własności intelektualnej Usługodawcy lub partnerów Usługodawcy, którzy publikują swoje treści w ramach Serwisu, naruszy zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z Serwisu lub naruszy przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Za treści o charakterze bezprawnym uznaje się przede wszystkim treści:
  a) wulgarne i obraźliwe,
  b) nawołujące do nienawiści,
  c) propagujące ideologie totalitarne,
  d) treści zachęcające do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
  e) treści, które w inny sposób naruszają powszechnie obowiązujące prawo.
 9. Za działania bezprawne należy rozumieć w szczególności zachowania polegające na:
  a) dopuszczeniu się czynu zabronionego pod groźbą kary za przestępstwo lub wykroczenie, a także przestępstwo lub wykroczenie skarbowe mające związek z Serwisem,
  b) próbie łamania haseł i loginów innych Użytkowników lub Usługobiorców, a także działania dążące do uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkowników lub Usługobiorców,
  c) ingerencji w strukturę Serwisu lub Aplikacji np. poprzez próbę łamania kodu, czy też wprowadzania wirusów lub innych programów mających na celu usunięcie lub uszkodzenie zasobów Serwisu,
  d) próbie dokonywania zmian lub usuwania treści publikowanych w ramach Serwisu,
  e) dopuszczeniu się innego rodzaju działań, które w sposób oczywisty naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, czy też zasady współżycia społecznego.
 10. Reklamacje Usługi powinny być składane pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub w formie elektronicznej na adres: [email protected]. Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
 11. Wskazuje się, że reklamacja powinna w swojej treści określać co najmniej: nazwę Usługobiorcy będącego osobą prawną lub imię i nazwisko Usługobiorcy będącego osobą fizyczną, dane dotyczące reklamowanej Usługi, datę dokonania zakupu, opis żądania oraz opis niezgodności/wad.
 12. Usługodawca, za wyjątkiem sytuacji opisanych w Regulaminie, może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w związku z uzasadnionymi i ważnymi przyczynami, którymi jest np. zmiana rodzaju świadczonych Usług. Nadto Usługodawca zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, gdy konto użytkownika Serwisu jest nieaktywne przez okres 6 miesięcy.

§5

Warunki korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę

 1. Korzystanie z Serwisu jest uzależnione od zarejestrowania się, utworzenia profilu Użytkownika oraz akceptacji Regulaminu wraz z Polityką prywatności.
 2. W przypadku Usług, które świadczy się poprzez wariant subskrypcji zbiorowej lub też w przypadku zakupu Usług na rzecz innych osób, finalna realizacja Usług w ramach Serwisu jest także uzależniona od zarejestrowania się i utworzenia profilu Użytkownika.
 3. Rejestracja odbywa się poprzez podanie adresu e-mail, na który Usługodawca wysyła link uwierzytelniający.
 4. Usługobiorca w każdej chwili może edytować dane, które udostępnia w ramach profilu Użytkownika, jak i login oraz hasło, które nadał Usługodawca.
 5. Korzystanie z Usług odpłatnych wymaga szczegółowego uzupełnienia danych w ramach profilu Użytkownika.
 6. Usługobiorca każdorazowo oświadcza, że dane podane w formularzach Serwisu są prawidłowe, jest osobą posiadającą zdolność i upoważnienie do zawarcia umowy.
 7. Usługobiorca, czy też Użytkownik działający w imieniu osoby prawnej powinien posiadać stosowne umocowanie do działania, a w tym do składania oświadczeń woli.
 8. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia poniższych minimalnych wymagań sprzętowych:
  a) posiadania systemu operacyjnego Microsoft Windows lub Mac,
  b) zainstalowania przeglądarki internetowej Internet Explorer (z wyjątkiem testów egzaminacyjnych), Mozilla Firefox, Opera lub Chrome,
  c) posiadania aktywnego adresu poczty elektronicznej,
  d) posiadania dostępu do sieci Internet,
  e) włączenia skryptów Java,
  f) włączenia aktywnej obsługi plików Cookies,
  g) posiadania oprogramowania Adobe Flash.
 9. Dodatkowo wskazuje się, że korzystanie z aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego wyposażonego w system Android.
 10. Korzystanie z Serwisu za pomocą sprzętu niespełniającego wyżej określonych minimalnych wymagań może powodować ograniczenie lub brak niektórych funkcjonalności Serwisu.
 11. Usługobiorca oraz Użytkownik niezwłocznie informuje Usługodawcę o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w pracy Serwisu.
 12. Usługodawca nakłada obowiązek stosowania haseł składających się z co najmniej 10 znaków, zawierających małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne.
 13. Usługobiorca jest zobowiązany chronić swoje hasło dostępu i nie udostępniać go osobom trzecim.
 14. Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać ewentualnych powiadomień dostarczanych przez Usługodawcę, które odnoszą się do poprawnego korzystania z Serwisu.

§6

Uprawnienia i zobowiązania Usługodawcy

 1. Usługodawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącego nadzoru nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jego działania. Jednak Usługodawca zastrzega prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu, przede wszystkim ze względu na ewentualną konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych, modyfikacyjnych, jak i wszelkich innych usprawnień Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega prawo do zmian w treściach publikowanych w ramach Serwisu, czy też do zmian funkcjonalności Serwisu w przypadku zmiany profilu działalności gospodarczej, zmian stosowanego oprogramowania i platform zewnętrznych, czy też zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca oświadcza, że świadczenie Usług może być przerwane także w przypadku pojawienia się awarii niezależnych od Usługodawcy, tj. szczególnie awarii dotyczących usług i zasobów informatycznych, usług hostingowych i aplikacji dostarczanych przez partnerów Usługodawcy. Usługodawca będzie usuwał wszystkie ww. awarie bez zbędnej zwłoki.
 4. Usługodawca nie udziela gwarancji w zakresie dostępności Serwisu oraz Aplikacji.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie aktywów zewnętrznych, tj. m.in. systemów płatności.

§7

Odpłatność za świadczone Usługi i Produkty

 1. Opłata aktywacyjna za usługi odpłatne jest realizowana z użyciem serwisu zewnętrznego, tj. Dotpay. 
  Dostęp do usług odpłatnych można również pozyskać dokonując przelewu na podane konto Usługodawcy: https://doc.zdamyto.com/pomoc/dane-do-platnosci-za-uslugi-zdamyto-zwyklym-przelewem-bankowym
 2. Otrzymanie przez Użytkownika wiadomości potwierdzającej zakup usługi odpłatnej oznacza aktywowanie dostępu.
 3. Odpłatność za usługi tzw. wizytówki została dookreślona na podstronie: Dla OSK.
 4. Usługobiorca traci dostęp do Usług odpłatnych po upływie określonej podczas zakupów liczby dni.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika świadczonych Usług, a także zakresu Usług, niemniej jednak Usługodawca gwarantuje niezmienność ceny oraz niezmienność zakresu świadczonych Usług w okresie, za który Użytkownik dokonał opłaty.
 6. W przypadku Produktów do ceny łącznej należy doliczać ewentualny koszt wysyłki opublikowany w ramach Serwisu.

§ 8

Warunki zawierania Umowy sprzedaży Produktu

 1. Główne cechy Produktu są opisane w ramach Serwisu, który umożliwia zamawianie Produktów.
 2. Zawarcie Umowy sprzedaży jest możliwe dla Usługobiorców po złożeniu zamówienia w ramach Serwisu.
 3. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Usługodawca będzie kontaktował się z Usługobiorcą. W opisywanej sytuacji Umowa sprzedaży może nie zostać zawarta, a Usługodawca zwróci uiszczone płatności niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni. Zawarcie Umowy sprzedaży jest potwierdzone wiadomością wysyłaną przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę w ramach Serwisu.
 4. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia dokonanego zamówienia.
 5. Możliwe i aktualne sposoby dostawy, jak i terminy płatności są dookreślone w ramach odpowiednich podstron Serwisu.
 6. Ewentualny termin dostawy produktu, wraz z czasem przygotowania wysyłki, nie przekracza 14 dni roboczych..

§9

Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość

 1. Usługobiorca będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  c) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Usługobiorca może skorzystać ze wzoru oświadczenia, który publikuje się na końcu Regulaminu.

§10

Postanowienia szczególne dotyczące usługobiorców niebędących konsumentami

 1.  Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia w dowolnej formie Usługobiorcy ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
 2. Usługodawca ani jego pracownicy i przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności wobec Usługobiorcy za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda taka została spowodowana przez nich umyślnie.
 3. Wszelkie spory powstałe między Usługobiorcą a Usługodawcą będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§11

Ochrona własności intelektualnej

 1. Prawa autorskie do treści i utworów publikowanych w ramach Serwisu przysługują Usługodawcy lub jego partnerom.
 2. Korzystanie z Usług nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do treści i utworów publikowanych w ramach Serwisu.

§12

Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca wskazuje, że jedynym i wiążącym dokumentem, który określa szczegóły przetwarzania danych osobowych, które Usługodawca realizuje jako administrator danych, jest Polityka prywatności dostępna w Serwisie.

 

§13

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

 1. Usługodawca zastrzega prawo do zmian w treści Regulaminu na zasadach opisanych w poprzednich paragrafach.
 2. Usługodawca będzie informował Usługobiorcę o zmianach w treści Regulaminu zamieszczając komunikat w Serwisie oraz wysyłając informację o zmianie drogą mailową. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie nie prędzej niż z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie tworzy skutku w stosunku do umów zawartych przed dniem zmiany Regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 11.09.2020.
 4. Brak ważności jakichkolwiek postanowień Regulaminu nie narusza ważności jego pozostałych postanowień.
 5. Wszelkie kwestie nieuregulowane zapisami Regulaminu, podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa w Polsce.
 6. W przypadku umów zawieranych z obywatelami Państw innych niż Rzeczpospolita Polska oraz podmiotami mającymi siedzibę poza terytorium Polski, prawem właściwym jest prawo polskie.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
Ja, niżej podpisany _______________________ niniejszym informuję spółkę ZDAMYTO.PL z siedzibą w Zdunach przy ul. Mickiewicza 23 (63-760 Zduny) wpisaną do Rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000569194, posiadająca NIP: 6211815110 oraz REGON: 362117902 o odstąpieniu od umowy sprzedaży, który dotyczyła produktu _________________. Data zawarcia umowy: ________, data odbioru produktu: __________. Dalsze dane identyfikacyjne wnioskodawcy, tj. imię i nazwisko oraz adres: ________________.