FAQ - teoria - zasady

1. Jak długo ważny jest egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Od 24 sierpnia 2014 roku egzamin teoretyczny ważny jest bezterminowo i nie ma on ustalonego terminu ważności. Jeśli egzamin teoretyczny został zdany przed tą datą, a nadal ubiegasz się o prawo jazdy – egzamin praktyczny nie został zdany – testy na prawo jazdy trzeba zdać ponownie. Przed 24 sierpnia 2014 egzamin teoretyczny ważny był 6 miesięcy.

2. Jak długo trwa egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Na rozwiązanie testu masz 25 minut. Jeśli egzamin teoretyczny zdajesz na więcej niż jedną kategorię prawa jazdy, wówczas czas egzaminu wydłuża się o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.

3. Jaki jest czas odpowiedzi na poszczególne pytania?

To zależy od pytania. W pytaniach z części podstawowej masz 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania a następnie 15 sekund na udzielenie odpowiedzi. W tej części testu udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na wyborze jednej odpowiedzi z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE” W pytaniach z części specjalistycznej masz 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi. W tej części testu udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na wyborze jednej odpowiedzi z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C.

4. Jak punktowane są pytania na egzaminie teoretycznym?

To zależy od pytania. Każde pytanie zawiera jedną poprawną odpowiedź, jednak w zależności od znaczenia pytania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, za udzielenie prawidłowej odpowiedzi możesz uzyskać 1, 2 lub 3 punkty.

5. Jak zbudowany jest test na prawo jazdy?

Test na prawo jazdy składa się z dwóch części:

Części podstawowej - 20 pytań. Ta część składa się z: 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego; Ta część egzaminu teoretycznego jest wspólna dla wszystkich kategorii uprawnień.

Części specjalistycznej - 12 pytań z zakresu poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym: 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. Ta część egzaminu teoretycznego jest inna dla poszczególnych kategorii uprawnień.

6. Ile błędów można popełnić?

To zależy od punktacji pytania. Czytaj „Jak punktowane są pytania”. W najgorszym przypadku możesz udzielić nieprawidłowej odpowiedzi na 3 z 32 pytań.

7. Ile punktów muszę uzyskać aby zdać egzamin teoretyczny?

Aby zdać egzamin teoretyczny musisz uzyskać minimum 68 z 74 punktów. Czytaj też „Ile błędów można popełnić?” oraz „Jak punktowane są pytania?”

8. Czy przed zakończeniem testu egzaminacyjnego można sprawdzić odpowiedzi udzielone do poprzednich pytań?

Nie ma takiej możliwości. Nie możesz cofnąć się do poprzedniego pytania, a nieudzielenie żadnej odpowiedzi skutkuje przyznaniem 0 punktów.

9. Czym jest próbny test?

Test próbny pozwala Ci na zapoznanie się z urządzeniem i programem egzaminacyjnym, a sam jego wynik oraz przebieg nie ma żadnego wpływu na przebieg egzaminu.

10. Czy egzamin teoretyczny na prawo jazdy mogę zdawać w innym ośrodku egzaminowania niż egzamin praktyczny?

Tak. Po zdaniu teorii możesz przenieść się do innego ośrodka ruchu drogowego.

11. Gdzie najłatwiej jest zdać teorię?

Egzaminy teoretyczne na prawo jazdy przeprowadzane są z wykorzystaniem tego samego systemu teleinformatycznego w oparciu o tą samą bazę egzaminacyjną. Różnice w zdawalności tej części egzaminu na prawo jazdy w poszczególnych WORD-ach nie wynikają z odmiennego poziomu jego trudności. W skrócie – egzamin teoretyczny na prawo jazdy jest taki sam w całym kraju, chociaż testy na prawo jazdy udostępniane kursantom mogą nieraz znacznie się od siebie różnić. 

12. Gdzie zdobędę testy na prawo jazdy takie same jak w WORD?

Takie testy na prawo jazdy udostępniają jedynie podmioty profesjonalne, wymienione na stronie ministerstwa infrastruktury wśród których znajduje się też system zdamyto.

13. Jakie dokumenty należy zabrać na egzamin teoretyczny?

Przystępując do egzaminu (teoretycznego czy praktycznego) musisz posiadać przy sobie dowód tożsamości. Przed rozpoczęciem egzaminu egzaminator ma prawo do zweryfikowanie Twojej tożsamości i z całą pewnością z tego prawa skorzysta. Czytaj „Czy legitymacja szkolna jest dokumentem tożsamości?”

14. W jakim terminie po zaliczeniu teorii muszę zdać egzamin praktyczny?

Nie ma takiego terminu. Egzamin teoretyczny jest bezterminowy.

15. Mam już prawo jazdy jednej kategorii. Czy rozszerzając swoje uprawnienia do kierowania o koleją kategorię muszę ponownie zdawać cały test?

Tak. Zaliczasz cały test, czyli część podstawową i specjalistyczną.

16. Czy po ukończonym egzaminie teoretycznym otrzymam jakiś dokument potwierdzający jego zaliczenie?

Egzaminator może dokonać wydruku wyniku tej części egzaminu na prawo jazdy, ale wcale nie musi tego robić. Wydruk taki sporządzany jest na Twoją prośbę. Zaliczenie egzaminu teoretycznego odnotowywane jest w systemie teleinformatycznym Ośrodka.

17. Czy po egzaminie mogę przejrzeć odpowiedzi na swoje pytania?

I tak i nie. Wgląd do pytań ze swojego testu uzyskać może jedynie osoba, która nie zaliczyła części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy. Wówczas egzaminator przedstawia tej osobie do wglądu pytania egzaminacyjne wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowych.

18. Jak wygląda arkusz przebiegu części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy?

Arkusz przebiegu tej części egzaminu państwowego na prawo jazdy zawiera:
a) nazwisko i imię osoby egzaminowanej,
b) numer ewidencyjny i numer PESEL osoby egzaminowanej albo datę urodzenia – jeżeli osoba nie posiada numeru PESEL, c) zakres egzaminu państwowego,
d) numery kolejno wyświetlonych osobie egzaminowanej pytań oraz oznaczenia udzielonych przez nią odpowiedzi,
e) liczbę błędów – oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia oraz liczbę punktów uzyskanych za każde pytanie,
f) wynik egzaminu – oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, wraz z podaniem sumy uzyskanych Punktów.

19. Ile kosztuje egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Opłata za przeprowadzenie egzaminu teoretycznego na prawo jazdy jest taka sama w każdym Ośrodku, dla każdej kategorii uprawnień i wynosi 30 zł. Do tej kwoty mogą być naliczane opłaty manipulacyjne w różnej wysokości.

20. Czy zapisując się na egzamin praktyczny muszę przedstawić arkusz przebiegu części teoretycznej na prawo jazdy, potwierdzający jego zdanie?

Nie. Informacja o zdaniu egzaminu teoretycznego na prawo jazdy odnotowywana jest w systemie teleinformatycznym ośrodka ruchu drogowego, a egzaminator nie ma obowiązku sporządzania arkuszy egzaminacyjnych dla wszystkich, którzy przystąpili do części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy. 

21. Dlaczego na egzaminie państwowym były inne pytania niż te, z których uczyłem/am się?

Przyczyn może być wiele, wszystkie jednak sprowadzają się do 2 podstawowych powodów:
1) „Twoje” testy na prawo jazdy nie zawierały prawdziwej puli egzaminacyjnej więc nie miałeś/aś możliwości do zapoznania się ze wszystkimi pytaniami. Ucz się z portalu Zdamyto, a żadne pytanie nie zaskoczy Cię na egzaminie. 
2) Zapoznając się z bazą egzaminacyjna w domu (niezależnie od jej źródła), rozwiązywałeś/aś same testy na prawo jazdy. Ta metoda nie pozwala na zapoznanie się z całą bazą egzaminacyjną.

22. Czy testy na prawo jazdy zawierają pytania tylko z kodeksu drogowego?

Testy na prawo jazdy to zbiór pytań sprawdzających Twoje przygotowanie teoretyczne samodzielnego poruszania się w ruchu drogowym. Znajdziesz tam więc pytania nie tylko z ustawy prawo o ruchu drogowym, ale ponadto między innymi: z zasad udzielania pierwszej pomocy, techniki kierowania pojazdem, budowy i eksploatacji pojazdu, z rozporządzenia dotyczącego obowiązkowego wyposażenia pojazdu czy rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

23. Ile testów trzeba rozwiązać aby zdać teorię?

Tego nie wie nikt. Przede wszystkim przygotuj się teoretycznie – rozwiąż ekurs. Zapoznaj się z całą bazą egzaminacyjną, zalicz wszystkie pytania. Sprawdź statystyki błędów w swoim profilu [zalinkować] i rozwiązuj te ptania, które sprawiły Ci najwięcej kłopotów. Dopiero gdy zaliczysz wszystkie pytania, spróbuj swoich sił rozwiązując test [zalinkować]. Pytania w trybie testu dobierane są w sposób losowy, więc trudno mówić o nauce, gdy o zapoznawaniu się z pytaniami decyduje losowość ich doboru.

24. Czy warto korzystać z darmowych testów na prawo jazdy?

Wprawdzie baza egzaminacyjna jest jawna i każdy może uzyskać do nich dostęp, jednak warto korzystać z testów na prawo jazdy dystrybuowanych przez podmioty wymienione na stronie ministerstwa infrastruktury. Powodów do tego jest wiele. Opublikowana baza egzaminacyjna zawiera pytania z wszystkich kategorii pomieszane ze sobą. W darmowych testach na prawo jazdy mogą zdarzać się pytania z innych kategorii niż na na którą zdajesz egzamin praktyczny, często te pytania są dla Ciebie niezrozumiałe przez co potęgują stres egzaminacyjny.

Darmowe testy na prawo jazdy mogą się składać „jedynie z pytań z oficjalnej bazy egzaminacyjnej” jednak nie zawsze zawierają wszystkie pytania – chwyt marketingowy. Uzasadnienie odpowiedzi w testach na prawo jazdy to element, który nie powinien być lekceważony. Ważne jest nie tylko to aby pytania posiadały uzasadnienia, ale też i to jak to uzasadnienie jest przedstawione.

Darmowe testy na prawo jazdy o ile posiadają uzasadnienie odpowiedzi, to jest ono najczęściej przepisane niezrozumiałym dla odbiorcy językiem ustaw i rozporządzeń. Błędy lub nieaktualna baza pytań. Pula egzaminacyjna ulega okresowym zmianom, które nie zawsze są uwzględniane w darmowy testach na prawo jazdy. Zdarza się, że takie testy posiadają niepoprawny klucz odpowiedzi. Inny interfejs programu. Ten z pozoru błahy błąd może wpłynąć na wynik końcowy egzaminu państwowego. Program „darmowych testów na prawo jazdy” nie dość, że może wyglądać inaczej, to może też działać inaczej niż ten, jaki funkcjonuje na egzaminie państwowym.

25. Jak sprawdzić, czy testy na prawo jazdy są wiarygodne?

Testy na prawo jazdy, których używasz do nauki powinny zawierać bazę egzaminacyjną taką, jaka jest wykorzystywana na egzaminach państwowych. Sprawdź czy podmiot, który wydaje testy na prawo jazdy jest wymieniony na stronie ministerstwa infrastruktury. Uważaj na marketingowe chwyty, np.. „największa baza egzaminacyjna” - baza jest jedna; „testy na prawo jazdy z certyfikatem” - nikt nikomu nie wydaje certyfikatu, może za wyjątkiem podmiotów, które te certyfikaty wydają samym sobie. Testy na prawo jazdy od nieprofesjonalnych podmiotów obarczone są są tymi samymi błędami co darmowe testy na prawo jazdy.