Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych  

Szanowni Państwo, w niniejszej Polityce przekazujemy informacje na temat szczegółów przetwarzania danych osobowych w związku z usługami oferowanymi w ramach serwisu ZdamyTo.com (dalej jako: Serwis). Dla większej przystępności niniejszego tekstu pozwoliliśmy sobie na zwrot bezpośredni.

Informacje ogólne.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ZDAMYTO.PL sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach przy ul. Mickiewicza 23 (63-760 Zduny) zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000569194, posiadająca numery NIP 6211815110 i REGON 362117902 (dalej jako: Administrator).
 2. Administrator danych osobowych kieruje niniejszą informację do wszystkich osób fizycznych, które są objęte jego statutową działalnością, w związku z koniecznością realizacji obowiązków określonych w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO). 
 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez skrzynkę mailową, tj.: [email protected].
 4. Wskazuje się, że adresatami kolejnych części niniejszej informacji są przede wszystkim:
  1. osoby korzystające z funkcjonalności Serwisu, tj. osoby korzystające z bezpłatnych funkcjonalności oraz użytkownicy, którzy dokonali zakupu płatnych funkcjonalności Serwisu,
  2. klienci instytucjonalni, tj. OSK i instruktorzy,
  3. subskrybenci usługi newsletter,
  4. osoby wizytujące stronę Administratora w ramach portalu społecznościowego Facebook,
  5. kontrahenci, tj. dostawcy usług Administratora.
 5. W przypadku osób prawnych lub jednoosobowych działalności gospodarczych wyżej opisany katalog odnosi się przede wszystkim do pracowników, współpracowników
  i reprezentantów podmiotów, które udostępniają dane osobowe Administratorowi Serwisu.

Osoby korzystające z funkcjonalności Serwisu, tj. osoby korzystające z bezpłatnych funkcjonalności oraz użytkownicy, którzy dokonali zakupu płatnych funkcjonalności Serwisu

 1. Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykonywane na Twoich danych osobowych:
  1. cel przetwarzania: zapewnienie możliwości korzystania z Serwisu, a w tym także korzystania z odpłatnych funkcjonalności oraz dopasowanie informacji do Twoich preferencji,
  2. podstawy prawne czynności przetwarzania: realizacja umowy, której jesteś stroną lub podjęcie działań przed zawarciem ww. umowy z Twojej inicjatywy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy uznać realizację działalności statutowej, a w tym także obsługę Serwisu oraz dopasowanie treści prezentowanych w ramach Serwisu do Twoich potrzeb (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); nadto informujemy, że w przypadku osób, które zdecydowały się do korzystania z odpłatnych treści Serwisu, podstawą prawną, która upoważnia Administratora do przetwarzania danych osobowych jest także realizacja obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); niekiedy dane osobowe mogą być przetwarzane także na podstawie Twojej zgody, tj. m. in. dodanie zdjęcia w ramach avataru użytkownika Serwisu, czy też przekazanie informacji o wynikach nauki do Twojego OSK (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. Źródło pochodzenia Twoich danych osobowych – wskazujemy, że jeżeli nie udostępniłeś nam swoich danych osobiście, tj. bezpośrednio, to źródłem ich pozyskania w określonej części może być administrator portalu społecznościowego Facebook. Niniejszy zapis dotyczy tylko sytuacji, w której zarejestrujesz konto w Serwisie z wykorzystaniem opcji importu danych z portalu Facebook.
 3. Odbiorcy Twoich danych osobowych – Twoje dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów, tj.:
  1. odrębni administratorzy – operator serwisu realizującego płatności elektroniczne, banki, administratorzy portali społecznościowych, administrator aplikacji mobilnej, operator pocztowy, Twój OSK, który możesz poinformować o wynikach nauki, a w uzasadnionych przypadkach także kancelarie prawne i inne podmioty doradcze wspomagające Administratora,
  2. podmioty przetwarzające dane osobowe z polecenia Administratora – obsługa IT współpracująca z Administratorem w ramach utrzymania Serwisu, obsługa marketingowa i administracyjna Administratora, dostawcy usług hostingu oraz poczty mailowej, dostawca oprogramowania księgowego, oraz zewnętrzne biuro rachunkowe.

Wskazujemy, że w określonych przypadkach, tj. przede wszystkim w przypadku niektórych usług hostingowych (G Suite, jak i aplikacja mobilna), czy też w przypadku korzystania z opcji importu danych (Facebook), Twoje dane osobowe mogą być transferowane do krajów trzecich, tj. poza EOG. Kraj transferu to głównie USA, a zabezpieczeniem transferu są standardowe klauzule umowne lub deklaracja przystąpienia do programu Tarcza prywatności.

 1. Katalog Twoich danych osobowych – Administrator stosuje zasadę minimalizacji danych osobowych i przetwarza Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, w którym wprowadziłeś dane do poszczególnych formularzy Serwisu.

Jako użytkownik Serwisu jesteś zobowiązany do podawania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.

 1. Okres przechowania danych osobowych – długość okresu przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniona od poniższych kryteriów:
  1. ustanie celu przetwarzania, tj. np. likwidacja konta użytkownika,
  2. o ile jest to zasadne, moment wycofania Twojej zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. okres czasu uzależniony przepisami prawa, m. in. obowiązkiem przechowania dowodów księgowych, tj. 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dana transakcja została ostatecznie zakończona, czy też rozliczona,
  4. czas potrzebny do zabezpieczenia lub późniejszego dochodzenia roszczeń, tj. podstawowy termin 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
 2. Katalog Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych – w zależności od konkretnych czynności przetwarzania, katalog praw, z którego możesz korzystać określa poniższe wyliczenie:
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do sprzeciwu,
  7. prawo do wycofania zgody,
  8. prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Konieczność podania danych osobowych – wskazuje się, że podanie danych osobowych niezbędnych do  korzystania z funkcjonalności Serwisu, jak i realizacji umowy jest zawsze dobrowolne, lecz konieczne do korzystania z funkcjonalności oferowanych przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest wyłączną decyzją użytkownika.

Klienci instytucjonalni, tj. OSK oraz instruktorzy.

 1. Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykonywane na Twoich danych osobowych:
  1. cel przetwarzania: zapewnienie możliwości korzystania z Serwisu, a w tym także korzystania z odpłatnych funkcjonalności oraz dopasowanie informacji do Twoich preferencji,
  2. podstawy prawne czynności przetwarzania: realizacja umowy, której jesteś stroną lub podjęcie działań przed zawarciem ww. umowy z Twojej inicjatywy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy uznać realizację działalności statutowej, a w tym także obsługę Serwisu oraz dopasowanie treści prezentowanych w ramach Serwisu do Twoich potrzeb (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); nadto informujemy, że w przypadku osób, które zdecydowały się do korzystania z odpłatnych treści Serwisu, a także w przypadku osób prawnych, które zawarły umowę z Administratorem, podstawą prawną, która upoważnia Administratora do przetwarzania danych osobowych jest także realizacja obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); niekiedy dane osobowe mogą być przetwarzane także na podstawie Twojej zgody, tj. m. in. dodanie zdjęcia w ramach avataru użytkownika Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. Źródło pochodzenia Twoich danych osobowych – wskazujemy, że jeżeli nie udostępniłeś nam swoich danych osobiście, tj. bezpośrednio, to źródłem ich pozyskania może być Twój pracodawca lub kontrahent, którego reprezentujesz, tj. np. OSK.
 3. Odbiorcy Twoich danych osobowych – Twoje dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów, tj.:
  1. odrębni administratorzy – operator serwisu realizującego płatności elektroniczne, banki, administratorzy portali społecznościowych, operator pocztowy, a w uzasadnionych przypadkach także kancelarie prawne i inne podmioty doradcze wspomagające Administratora,
  2. podmioty przetwarzające dane osobowe z polecenia Administratora – obsługa IT współpracująca z Administratorem w ramach utrzymania Serwisu, obsługa marketingowa i administracyjna Administratora, dostawcy usług hostingu oraz poczty mailowej, dostawca oprogramowania księgowego, oraz zewnętrzne biuro rachunkowe.

Wskazujemy, że w określonych przypadkach, tj. przede wszystkim w przypadku niektórych usług hostingowych (G Suite), Twoje dane osobowe mogą być transferowane do krajów trzecich, tj. poza EOG. Kraj transferu to głównie USA, a zabezpieczeniem transferu są standardowe klauzule umowne lub deklaracja przystąpienia do programu Tarcza prywatności.

 1. Katalog Twoich danych osobowych – Administrator stosuje zasadę minimalizacji danych osobowych i przetwarza Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, w którym wprowadziłeś dane do poszczególnych formularzy Serwisu.

Jako użytkownik Serwisu jesteś zobowiązany do podawania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.

 1. Okres przechowania danych osobowych – długość okresu przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniona od poniższych kryteriów:
  1. ustanie celu przetwarzania, tj. np. likwidacja konta użytkownika,
  2. o ile jest to zasadne, moment wycofania Twojej zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. okres czasu uzależniony przepisami prawa, m. in. obowiązkiem przechowania dowodów księgowych, tj. 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dana transakcja została ostatecznie zakończona, czy też rozliczona,
  4. czas potrzebny do zabezpieczenia lub późniejszego dochodzenia roszczeń, tj. podstawowy termin 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
 2. Katalog Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych – w zależności od konkretnych czynności przetwarzania, katalog praw, z którego możesz korzystać określa poniższe wyliczenie:
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do sprzeciwu,
  7. prawo do wycofania zgody,
  8. prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Konieczność podania danych osobowych – wskazuje się, że podanie danych osobowych niezbędnych do  korzystania z funkcjonalności Serwisu, jak i realizacji umowy jest zawsze dobrowolne, lecz konieczne do korzystania z funkcjonalności oferowanych przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest wyłączną decyzją użytkownika.

Subskrybenci usługi newsletter.

 1. Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykonywane na Twoich danych osobowych:
  1. cel przetwarzania: zapewnienie możliwości korzystania z usługi newsletter,
  2. podstawy prawne czynności przetwarzania: Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który należy uznać marketing usług własnych i dopasowanie treści informacji handlowej do Twoich preferencji.
 2. Źródło pochodzenia Twoich danych osobowych – wskazujemy, że dla potrzeb usługi newsletter zawsze podajesz nam swoje dane osobowe bezpośrednio,
 3. Odbiorcy Twoich danych osobowych – Twoje dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów, tj.:
  1. odrębni administratorzy – nie dotyczy,
  2. podmioty przetwarzające dane osobowe z polecenia Administratora – obsługa IT współpracująca z Administratorem w ramach utrzymania Serwisu, obsługa administracyjna i marketingowa Administratora oraz dostawcy usług hostingowych (poczta oraz przestrzeń serwerowa Serwisu).

Wskazujemy, że w określonych przypadkach, tj. przede wszystkim w przypadku niektórych usług hostingowych (G Suite), Twoje dane osobowe mogą być transferowane do krajów trzecich, tj. poza EOG. Kraj transferu to USA, a zabezpieczeniem transferu są standardowe klauzule umowne lub deklaracja przystąpienia do programu Tarcza prywatności.

 1. Katalog Twoich danych osobowych – Administrator stosuje zasadę minimalizacji danych osobowych i przetwarza Twoje dane osobowe, w niezbędnym zakresie, w którym wprowadziłeś dane do poszczególnych formularzy Serwisu.

Jako użytkownik Serwisu jesteś zobowiązany do podawania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.

 1. Okres przechowania danych osobowych – długość okresu przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniona od poniższych kryteriów:
  1. ustanie celu przetwarzania, tj. np. likwidacja konta użytkownika,
  2. moment wycofania Twojej zgody.
 2. Katalog Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych – w zależności od konkretnych czynności przetwarzania, katalog praw, z którego możesz korzystać określa poniższe wyliczenie:
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do sprzeciwu,
  7. prawo do wycofania zgody,
  8. prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Konieczność podania danych osobowych podanie danych osobowych niezbędnych do otrzymania newslettera jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z funkcjonalności.

Osoby wizytujące stronę Administratora w ramach portalu społecznościowego Facebook.

 1. Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykonywane na Twoich danych osobowych:
  1. cel przetwarzania: zapewnienie możliwości korzystania z nieodpłatnych treści prezentowanych w ramach portalu społecznościowego Facebook oraz marketing usług własnych Administratora,
  2. podstawy prawne czynności przetwarzania: prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy uznać realizację działalności statutowej, a w tym także dopasowanie treści prezentowanych w ramach portalu społecznościowego do Twoich potrzeb oraz marketing usług własnych Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); niekiedy dane osobowe mogą być przetwarzane także na podstawie Twojej zgody lub w celu zmierzającym do zawarcia ewentualnej umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, tj. m. in. nawiązanie kontaktu z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).
 2. Źródło pochodzenia Twoich danych osobowych – wskazujemy, że częściowym źródłem pozyskania Twoich danych osobowych może być administrator portalu społecznościowego Facebook.
 3. Odbiorcy Twoich danych osobowych – Twoje dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów, tj.:
  1. odrębni administratorzy – administratorzy portali społecznościowych.
  2. podmioty przetwarzające dane osobowe z polecenia Administratora – obsługa IT współpracująca z Administratorem w ramach utrzymania Serwisu oraz obsługa marketingowa i administracyjna Administratora.

Wskazujemy, że w związku z korzystaniem z portalu społecznościowego Facebook, Twoje dane osobowe mogą być transferowane do krajów trzecich, tj. poza EOG. Kraj transferu to głównie USA, a zabezpieczeniem transferu są standardowe klauzule umowne lub deklaracja przystąpienia do programu Tarcza prywatności. Szczegółowe informacje na temat tego transferu odnajdziesz w regulacjach portalu Facebook.

 1. Katalog Twoich danych osobowych – Administrator stosuje zasadę minimalizacji danych osobowych i przetwarza Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, który został mu udostępniony w ramach portalu społecznościowego Facebook.
 2. Okres przechowania danych osobowych – długość okresu przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniona od poniższych kryteriów:
  1. ustanie celu przetwarzania, tj. np. likwidacja konta użytkownika,
  2. o ile jest to zasadne, moment wycofania Twojej zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. czas potrzebny do zabezpieczenia lub późniejszego dochodzenia roszczeń, tj. podstawowy termin 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
 3. Katalog Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych – w zależności od konkretnych czynności przetwarzania, katalog praw, z którego możesz korzystać określa poniższe wyliczenie:
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do sprzeciwu,
  7. prawo do wycofania zgody,
  8. prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Konieczność podania danych osobowych – podanie danych osobowych jest wyłączną decyzją użytkownika.

Kontrahenci, tj. przede wszystkim dostawcy usług dla Administratora.

 1. Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykonywane na Twoich danych osobowych:
  1. cel przetwarzania: realizacja działalności statutowej Administratora, tj. sprzedaż usług, takich jak przestrzeń reklamowa i inne funkcjonalności w ramach Serwisu, a także realizacja umów z kontrahentami,
  2. podstawy prawne czynności przetwarzania: realizacja umowy, której jesteś stroną lub podjęcie działań przed zawarciem ww. umowy z Twojej inicjatywy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy uznać realizację działalności statutowej, a w tym także obsługę Serwisu oraz marketing usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); nadto informujemy, że podstawą prawną, która upoważnia Administratora do przetwarzania danych osobowych jest także realizacja obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); niekiedy dane osobowe mogą być przetwarzane także na podstawie Twojej zgody, tj. m. in. przesłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. Źródło pochodzenia Twoich danych osobowych – wskazujemy, że jeżeli nie udostępniłeś nam swoich danych osobiście, tj. bezpośrednio, to źródłem ich pozyskania może być np. Twój pracodawca lub inny podmiot, z którym jesteś powiązany.
 3. Odbiorcy Twoich danych osobowych – Twoje dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów, tj.:
  1. odrębni administratorzy – operator serwisu realizującego płatności elektroniczne, banki, administratorzy portali społecznościowych, operator pocztowy, a w uzasadnionych przypadkach także kancelarie prawne i inne podmioty doradcze wspomagające Administratora,
  2. podmioty przetwarzające dane osobowe z polecenia Administratora – obsługa marketingowa i administracyjna Administratora, obsługa IT współpracująca z Administratorem w ramach utrzymania Serwisu, dostawcy usług hostingowych (poczta oraz przestrzeń serwerowa Serwisu), zewnętrzne biuro rachunkowe, a także dostawca oprogramowania księgowego.

Wskazujemy, że w określonych przypadkach, tj. przede wszystkim w przypadku niektórych usług hostingowych (G Suite), Twoje dane osobowe mogą być transferowane do krajów trzecich, tj. poza EOG. Kraj transferu to USA, a zabezpieczeniem transferu są standardowe klauzule umowne lub deklaracje przystąpienia do programu Tarcza prywatności.

Transfer danych osobowych do USA, na wyżej opisanych zasadach, może mieć miejsce także w związku z korzystaniem z platform mediów społecznościowych.

 1. Katalog Twoich danych osobowych – Administrator stosuje zasadę minimalizacji danych osobowych i przetwarza Twoje dane osobowe tylko w niezbędnym zakresie.
 2. Okres przechowania danych osobowych – długość okresu przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniona od poniższych kryteriów:
  1. ustanie celu przetwarzania, tj. np. rozwiązanie umowy,
  2. o ile jest to zasadne, moment wycofania Twojej zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. okres czasu uzależniony przepisami prawa, m. in. obowiązkiem przechowania dowodów księgowych, tj. 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dana transakcja została ostatecznie zakończona, czy też rozliczona,
  4. czas potrzebny do zabezpieczenia lub późniejszego dochodzenia roszczeń, tj. podstawowy termin 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
 3. Katalog Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych – w zależności od konkretnych czynności przetwarzania, katalog praw, z którego możesz korzystać określa poniższe wyliczenie:
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych
  6. prawo do sprzeciwu,
  7. prawo do wycofania zgody,
  8. prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Konieczność podania danych osobowych – wskazuje się, że podanie danych osobowych niezbędnych do  podjęcia współpracy z Administratorem jest niezbędnym wymogiem umownym lub prawnym.

Przetwarzanie plików Cookies.

 1. W związku z potrzebą poprawnego działania Serwisu, Administrator stosuje pliki Cookies. Pliki Cookies w wielu przypadkach są dostosowane indywidualnie do Twoich potrzeb.
 2. Korzystanie z Serwisu bez wprowadzenia zmian ustawień dotyczących Cookies oznacza akceptację zapisywania Cookies na Twoim urządzeniu końcowym. Wskazujemy, że w każdej chwili możesz dokonać zmian ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 3. Cookies, a w tym Cookies sesyjne mogą również dostarczyć Administratorowi informacji na temat Twojego urządzenia końcowego oraz wersji przeglądarki internetowej, której używasz. Te funkcjonalności pozwalają nam na prawidłowe wyświetlanie treści w ramach Serwisu.
 4. Cookies to krótkie pliki tekstowe, które w zdecydowanej większości przypadków nie umożliwiają Administratorowi identyfikacji osoby fizycznej.